Hangi yaşa hangi bakım?

Kaç yaşında olursak olalım cildin her yaşta karşılaşabileceği sorunlar vardır. Her yaşta ciltte içsel ve dışsal faktörlere bağlı değişimler meydana gelir.

Kadın

Hangi yaşa hangi bakım? İşte her daim canlı bir görünüm için bakım önerileri…


20’Lİ YAŞLAR
20’li yaşlarda cilt bakımının en önemli kısmını, cildin olabildiğince az zarar görmesini sağlamak oluşturur. Bunun için güneşten ve ultravioleden korunun, az uyumayın, alkol, sigara ve stresten uzak durun. Bu yaşlarda cilt güçlü, pürüzsüz ve gergindir. Ancak hormonlar düzene girmediği için cilt sorunları özellikle de ergenlik sivilcesi denilen akne ve siyah nokta problemi sıklıkla yaşanabilir. Cildi temizlemek ve nemlendirmeye özen göstermek bu yaşlarda çok önemlidir. Özellikle sivilce ve siyah noktaların fazla olduğu durumlarda, doğru temizleyici ve nemlendiriciyi seçmek çok önemlidir. En sık yapılan hata, cildin yağını fazlasıyla alan bir ürün seçmektir. Unutmayın, böyle bir durumda, sivilceler azalmak yerine artar. Çünkü, cilt yüzeyindeki nem ve yağ tabakası hızla yok olur. Kullanılan kremler, gözeneklerin fazla tıkanmasını önlemek için, hafif olmalıdır. Yağlı cilt tipinin sık görüldüğü bu yaşlarda güneş kremini seçerken, güneş koruma faktörünün (SPF) en az 15 olmasına çok dikkat edin.

30’LU YAŞLAR
Ka­dın­lar için 30’lu yaş­lar; önem­li bir dö­nüm nok­ta­sı­dır. Otuz­lu yaş­lar­da ya­vaş ya­vaş cilt­te ba­zı so­run­lar baş gös­ter­me­ye baş­lar. Er­gen­lik dö­ne­mi bo­yun­ca de­vam eden yo­ğun yağ­lan­ma ve ak­ne so­ru­nu; iler­le­yen yıl­lar­da azal­ma­ya baş­lar, cil­din yağ ve nem sal­gı­sın­da azal­ma gö­rü­lür. Bu da 30’lu yaş­lar­da, ki­şi­le­rin da­ha az yağ­lı ve da­ha nem­siz bir cil­de sa­hip ol­ma­sı­na ne­den olur. Özel­lik­le göz çev­re­si, alın ve ağ­zın ke­nar­la­rın­da ilk kı­rı­şık­lık­lar or­ta­ya çı­kar. Bu yaş­lar­da cilt yü­ze­yi ar­tık es­ki­si ka­dar pü­rüz­süz de­ğil­dir. Er­gen­lik dö­ne­min­de bi­linç­siz­ce yo­ğun gü­ne­şe ma­ruz ka­lın­ma­sı, 30’lu yaş­lar­da cilt­te et­ki­si­ni gös­ter­me­ye baş­lar. Kıl­cal da­mar ge­niş­le­me­le­ri, cilt le­ke­le­ri göz­le­nir. Er­gen­lik dö­ne­min­de so­lar­yu­ma gi­ren­ler­de bu so­run­lar be­lir­gin­dir.

40’LI YAŞLAR
Yaş­lan­ma be­lir­ti­le­ri­nin en be­lir­gin şe­kil­de kar­şı­mı­za çık­ma­ya baş­la­dı­ğı 40’lı yaş­lar­da kah­ve­ren­gi le­ke­ler, renk dü­zen­siz­lik­le­ri, de­rin­le­şen mi­mik çiz­gi­le­ri ve elas­ti­ki­yet kay­bıy­la sa­vaş­ma­ya baş­la­ma­lı­sı­nız. Cil­din yaş­lan­ma­sı­nı ge­cik­tir­mek için ya­pı­la­bi­le­cek pek çok şey var. Bu yaş­lar­da­ki cil­din ko­la­jen üre­ti­mi ne ya­zık ki gi­de­rek azal­ma­ya baş­lı­yor. Üst kat­man ha­la gü­cü­nü ko­ru­yor­muş gi­bi gö­zük­se de, cil­din iç kıs­mı­nı des­tek­le­yen es­nek lif­ler bi­raz za­yıf dü­şü­yor. Bu du­rum, dış­tan ba­kıl­dı­ğın­da, ya­nak­lar­da ya da çe­ne­nin al­tın­da çö­kün­tü­ler şek­lin­de gö­rü­le­bi­lir. Ba­zen de, cilt mat ya da sol­gun bir gö­rü­nüm alı­yor. 40 ya­şı­na ge­lin­di­ğin­de, tıp­kı vü­cut­ta ol­du­ğu gi­bi, yüz­de­ki kas­lar­da çök­me­ler gö­rü­lü­yor. Bu yaş­lar­da­ki cil­din kola­jen üre­ti­mi azalır.

50’Lİ YAŞLAR
50 ya­şın­dan iti­ba­ren cilt, her ge­çen gün do­ğal ne­mi­ni kay­bet­me­ye ve ku­ru­ma­ya baş­lar. Bu ne­den­le cilt­te­ki do­ğal ne­mi ko­ru­mak çok önem­li­dir. Bu yaş­lar­da me­na­poz dö­ne­mi­ne ait hor­mo­nal de­ği­şik­lik­ler yü­zün­den da­ha yo­ğun içe­rik­li bi­raz da­ha yağ­lı ürün­ler ter­cih edi­le­bi­lir. Bu tür krem­le­rin kul­la­nıl­ma­sı, cil­din nem ka­zan­ma sü­re­ci­ni hız­lan­dı­rır. Bo­tox, dol­gu, pee­ling, la­zer uy­gu­la­ma­la­rı­na ila­ve ola­rak bu yaş­lar­da sark­ma­la­rı ve elas­ti­ki­yet kay­bı­nı ön­le­mek mut­la­ka cilt içi­ne kol­la­jen-vi­ta­min en­jek­si­yon­la­rı (me­zo­lif­ting) ya­pıl­ma­lı. An­ti-aging uy­gu­la­ma­la­rı hem cil­di ko­ru­ya­cak hem de olu­şan yaş­lı­lık iz­le­ri­ni sil­me­ye yarar.

50 YAŞ ÜSTÜ
Yaşın ilerlemesi, cildin doğal nemini büyük ölçüde kaybetmesi, kullanılan ilaçlar, geçirilen hastalıklar ve hava kirliliğinin de etkisiyle cilt kurumaya ve kırışıklıklar yoğunlaşmaya başlar. Bu yaş grubu tarafından kullanılacak nemlendiricilerin, cildi nemlendirmenin yanı sıra, onarıcı ve kırışık giderici özelliklerinin de bulunması gereklidir. Eğer bu yaşlara kadar cildimize iyi baktıysak cildimiz de bu bakımı mutlaka takdir edecektir. Bu dönemlerde de cildi koruyan ve gençleştiren antiaging uygulamalardan destek alınmalıdır. Hepsinde ortak nokta kronolojik yaşa göre değil cildin durumuna göre yaklaşmaktır.

HANGİ YAŞTA OLURSANIZ OLUN
– Mutlaka sabah akşam cilt temizliğini ihmal etmeyin
– Cilt yapısına uygun nemlendirici ve güneş koruyucu ve antioxidan kullanın
– Sağlıklı dengeli düzenli beslenmeli, yanlış yapılan diyetlerden kaçınılmalı, sık kilo alıp vermektense kiloyu muhafaza etmek cilt sarkmalarından korunmak adına daha yararlı olacaktır.
– Stres, alkol, sigara.. vb kötü alışkanlıklardan uzak durmalı,
– Gerektiğinde profesyonel uygulamalardan destek alın
YASAL UYARI: İçeriğin kopyalanması yasaktır. İçerik, sadece gecce’ye link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

Bunlarda ilginizi çekebilir: