Tuba Büyüküstün italyancasıyla büyüledi

Ferzan Özpetek’in yeni filminde rol verdiği Tuba Büyüküstün, ünlü yönetmenin dikkatini söylediği İtalyanca şarkıyla çekti.

Magazin

Tuba Büyüküstün italyancasıyla büyüledi Ferzan Özpetek’in yeni filminde rol verdiği Tuba Büyüküstün, ünlü yönetmenin dikkatini söylediği İtalyanca şarkıyla çekti.
Tu­ba Bü­yü­küs­tün, "Ka­ra Pa­ra Aşk" di­zi­sin­de­ki ro­lü için öğ­ren­di­ği İtal­yan­ca­’nın mey­ve­le­ri­ni top­la­ma­ya baş­la­dı.

Dün­ya­ca ün­lü yö­net­me­ni­miz Fer­zan Öz­pe­te­k’­in ye­ni fil­min­de Matt Dil­lon ve Josh Har­nett gi­bi iki star­la baş­ro­lü pay­la­şa­cak olan Bü­yü­küs­tün, son di­zi­sin­de söy­le­di­ği İtal­yan­ca şar­kı sa­ye­sin­de ka­ri­ye­ri­nin en önem­li pro­je­sin­de yer al­ma fır­sa­tı bul­du. Ya­şa­mı­nı İtal­ya­’da sür­dü­ren Öz­pe­te­k’­in, Bü­yü­küs­tü­n’­ün İtal­yan­ca per­for­man­sı­nı gö­rün­ce et­ki­le­nip kal­bi­ni fet­het­ti­ği ortaya çık­tı.

ÇE­KİM­LER Nİ­SA­N’­DA START ALA­CAK
Öz­pe­tek, he­nüz adı bel­li ol­ma­yan 11’in­ci fil­mi­nin çe­kim­le­ri­ne ni­san ayın­da baş­la­ya­cak. Film, bir­kaç gün­lü­ğü­ne an­ne­si­ni ziya­ret et­mek için İs­tan­bu­l’­a ge­len fa­kat uzun sü­re ka­lan bir yö­net­me­nin hi­ka­ye­si­ni an­la­ta­cak. Öz­pe­tek se­nar­yo­yu ken­di yaz­dı­ğı Ros­so İs­tan­bul ad­lı ki­ta­bın­dan uyar­la­dı.

Fotoğraflar için tıklayınız...

Bunlarda ilginizi çekebilir: